CROESO! CEFNOGI CHI GYDA DYSGU YN Y CARTREF
Bellach â dros 700 o weithgareddau gwersi mewn 7 wythnos yn unig!

Welcome! We're here to support you with learning at home.
Now with over 700 lesson activities in just 7 weeks!

Eisoes wedi Arwyddo?
Already Signed Up?
Canllaw Gweithgareddau
☑ Activity Guide
Gwyliwch y Fideo Hwn
▶ Watch This Video

Cofrestrwch isod ar gyfer gweithgareddau dysgu i'w gwneud gartref gyda'ch teulu wrth hunan ynysu oherwydd coronafeirws. Crëwyd yr holl weithgareddau gan athrawon Sir Benfro ar gyfer plant a theuluoedd Sir Benfro.

Please sign up below for learning activities to do at home with your family during the coronavirus lockdown. All activities are created by Pembrokeshire teachers for Pembrokeshire children and families.

Nodwch y côd cywir yn y tabl ar gyfer eich plentyn a’i ddefnyddio i gofrestru isod. Os yw rhiant yn cofrestru ac â mwy nag un plentyn gwnewch nodyn o unrhyw godau perthnasol eraill a’u nodi yn y blwch GWYRDD ar y dde ar ôl i chi gofrestru.

Please note the correct code in the table for your child and use it when they sign up below. If you are a parent signing up and have more than one child please make a note of any other relevant codes and enter them in the GREEN box on the right once you have signed up. 

Meithrin
Nursery
PEMBN
Derbyn
Reception
PEMBR
Blwyddyn 1
Year1
PEMB1
Blwyddyn 2
Year2
PEMB2
Blwyddyn 3
Year3
PEMB3
Blwyddyn 4
Year4
PEMB4
Blwyddyn 5
Year5
PEMB5
Blwyddyn 6
Year6
PEMB6